Cytundeb

Read in English

CYTUNDEB ARCHEBU NEU GAETHWASIAU NEUADD MEMORIAL

Trwy barhau â’ch archeb, ystyrir eich bod wedi derbyn y telerau ac amodau canlynol i logi’r neuadd.

Adran 1 Telerau ac Amodau Lleoli

Mae cytundebau rhwng Ymddiriedolwyr Neuadd Goffa’r Cei Newydd (NQMH) a’r llogwr i logi’r Neuadd neu unrhyw ran ohoni (“y Neuadd”) yn ddarostyngedig i’r Telerau ac Amodau Cyffredinol yn Adran 1 yn ogystal â’r holl Delerau ac Amodau Ychwanegol perthnasol yn Adran 2.

Ymgymryd â’r Llogwr

Mae’r Llogwr yn ymrwymo i sicrhau bod ganddo ddealltwriaeth o’r Amodau Llogi ar y pryd.

Goruchwyliaeth gan y Llogwr

Mae’r llogwr yn ymrwymo i fod yn bresennol, neu drefnu bod digon o gynrychiolwyr oedolion yn bresennol, trwy gydol y llogi er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r darpariaethau a’r amodau sy’n cael eu cynnwys, neu y cyfeirir atynt yn yr Amodau Llogi hyn ac unrhyw drwyddedau perthnasol.

Cyfrifoldeb y llogwr

Bydd y Llogwr yn gyfrifol yn ystod cyfnod y llogi ar gyfer:-

 • CADWCH BOB DRYSIAU AC ARGYFWNG / EITHRIAD YN GLIR AC YN DDEALLUSaf AR BOB AMSER.
 • Bod yn gyfarwydd â’r canllawiau a ddarperir at ddefnydd y Neuadd, a chydymffurfio â nhw.
 • Sicrhau bod y Neuadd yn cael ei chadw’n ddiogel drwy gydol y cyfnod llogi.
 • Sicrhau nad yw diben a dull cynnal y llogi yn amharu ar ddefnydd pobl eraill o unrhyw ystafell sy’n cael ei chyflogi.
 • Sicrhau bod yr Eiddo (gan gynnwys cyntedd, cegin, offer cegin a thoiledau fel y bo’n briodol) yn cael eu gadael yn lân ac yn daclus gyda sbwriel yn cael ei symud o’r safle ar ddiwedd y llogi.
 • Sicrhau bod yr holl offer, y cadeiriau a’r byrddau wedi’u dychwelyd i’w mannau storio yn ddiogel, y Neuadd yn clirio pobl, pob golau wedi’i ddiffodd, a’r adeilad wedi’i sicrhau, ac eithrio yn achos unrhyw gyfleusterau neu ystafell neu fan gyhoeddus sy’n cael eu defnyddio drwy logi arall.
 • Sicrhau bod unrhyw ffitiadau a gosodiadau dros dro yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd a Diogelwch, ac yn arbennig sicrhau nad yw unrhyw addurniadau a ddefnyddir yn berygl tân.
 • Peidiwch â rhoi unrhyw beth ar y waliau gan ddefnyddio unrhyw fath o glud.
 • Rhaid sicrhau bod unrhyw gyfarpar neu offer trydanol sy’n cael ei ddodi ar y safle drwy drefniant a’i ddefnyddio yno yn ddiogel ac mewn cyflwr gweithio da, a’i fod yn cael ei ddefnyddio mewn modd diogel.
 • Sicrhau NA fydd anifeiliaid yn mynd i mewn i’r gegin ar unrhyw adeg.
 • Sicrhau na fydd unrhyw farbeciw, offer LPG na sylweddau fflamadwy iawn yn cael eu dod i mewn i’r Neuadd.

Trwydded digwyddiadau

Os bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithgareddau trwyddedadwy gan gynnwys gwerthu alcohol, cerddoriaeth fyw ac ati, mae’r canlynol yn berthnasol:

 • Efallai y bydd angen i’r llogwr gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion i wneud cais am hysbysiad digwyddiadau dros dro (TEN). Unwaith y bydd hyn wedi’i gyflwyno, bydd angen cael copi o hwn. Mae angen gwneud cais am rybudd digwyddiadau dros dro ar gyfer o leiaf 6 wythnos cyn y digwyddiad.
 • Os ydych yn defnyddio’r neuadd fel safle trwyddedig ac mae gennych drwydded eich hun, rhaid i chi ddarparu NQMH gyda chopi o’r drwydded hon wrth archebu.
 • Cyfrifoldeb y llogwr yw sicrhau y cydymffurfir â chyfreithiau trwyddedu.

Yswiriant Ychwanegol

Os yw’ch gweithgarwch yn ddefnydd busnes, neu’n cynnwys risg uwch nag arfer, efallai y gofynnir i chi gynhyrchu tystysgrif yswiriant sy’n dangos bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar hyn o bryd o £5 miliwn o leiaf, yswiriant atebolrwydd cyflogwyr o £10 miliwn (os yw’n berthnasol) ac os ydych yn darparu cyngor, yswiriant proffesiynol o £2 filiwn. Cyfrifoldeb y llogwr yw sicrhau bod yswiriant digonol ar waith.

Glanhau a Rhwymo

Mae’r neuadd yn gweithredu abseniaeth FEL YR ADWEITHIAU er mwyn lleihau costau glanhau.

Mae’r llogwr yn gyfrifol am lanhau’r holl gyfleusterau a ddefnyddir yn llawn ar ddiwedd y digwyddiad, yn cynnwys lloriau a thoiledau.

 • Defnyddiwch y mop coch a’r bwced ar gyfer toiledau, y gegin.
 • Ar gyfer unrhyw arwynebau eraill defnyddiwch y mop glas a’r bwced.
 • Defnyddiwch y llawr ar y llawr solet.
 • Mae modd sicrhau bod sugnwr llwch ar gael ar gyfer mannau sydd â charpedi.

Mae’n rhaid i’r llogwr lanhau ar unwaith a gwneud yn ddiogel unrhyw ollyngiadau yn ystod y digwyddiad.

Os oes anifeiliaid yn bresennol, rhaid i’r llogwr sicrhau bod y peiriant yn cael ei ddiheintio’n lân ac yn gemegol os bydd damweiniau.

Bydd angen i logwyr fynd ag unrhyw sbwriel o’r digwyddiad i ffwrdd gyda nhw.

Bwyd a Diod

Os ydych yn bwriadu cael lluniaeth, dewch â nhw mor barod â phosibl, er mwyn lleihau’r defnydd o’r gegin.

Cancellation and Payment terms

Oni chytunir ymlaen llaw, rhaid talu’r holl ffioedd archebu a’r adneuon yn llawn cyn y gellir cadarnhau’r archeb. Os bydd taliad yn methu neu’n cael ei ganslo ar ôl ei gadarnhau, caiff yr archeb ei ganslo heb rybudd.

Fel arfer, mae angen blaendal i archebu. Mae hyn er mwyn talu am unrhyw ddifrod yn ystod y cyfnod llogi neu os bydd y llogwr yn canslo’r archeb heb rybudd.

Os na fydd y neuadd yn cael ei gadael mewn cyflwr derbyniol, bydd didyniadau’n cael eu gwneud cyn i’r blaendal gael ei ddychwelyd.

Y Llogwr yn canslo

Os bydd y Llogwr yn canslo’r archeb cyn dyddiad y digwyddiad ac os na fydd y Neuadd yn gallu cwblhau archeb i gymryd lle’r archeb, efallai y bydd y Neuadd, yn ôl ei disgresiwn, yn gofyn am daliad arall o’r ffioedd hurio neu y bydd yn cadw’r blaendal. Mae hyn er mwyn talu am waith glanhau ychwanegol a pharatoi ar gyfer digwyddiad.

Y Neuadd yn canslo

Mae’r Neuadd yn cadw’r hawl i ganslo llogi drwy roi pedair wythnos o rybudd ysgrifenedig i’r Llogwr, gellir rhoi rhybudd byrrach os bydd argyfwng cenedlaethol, force majeur sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Eiddo fod ar gau, neu os bydd angen defnyddio’r Neuadd fel Gorsaf Pleidleisio ar gyfer etholiadau Seneddol neu Lywodraeth Leol, is-etholiadau neu refferendwm.

Diogelwch rhag tân

Rhaid i’r Llogwr:

 • Darllenwch y ddogfen Sesiynau Briffio ar Ddiogelwch Tân i Neuaddau Hirwyr a chydymffurfio â’r cyfarwyddiadau ynddo.
 • Cyn dechrau digwyddiad, dylid rhoi cyfarwyddyd diogelwch rhag tân i bobl sy’n dod i’r digwyddiad.
 • Gwnewch yn siŵr bod yr arwyddion “Gadael Frys” yn cael eu goleuo.
 • Gwnewch yn siŵr fod y Frigâd Dân yn cael ei galw i unrhyw achos o dân, waeth pa mor fach, a bod y manylion yn cael eu rhoi i’r Neuadd cyn gynted ag y byddant ar gael.
 • Gwnewch yn siŵr bod pob allanfa dân yn y neuadd yn glir ar bob adeg. Gwnewch yn siŵr nad yw’r cyntedd a’r mynedfeydd cyntedd perthnasol yn cael eu rhwystro ag eitemau fel pryfed, cadeiriau olwyn neu sgwteri symudol.

Defnyddio’r Eiddo

Ni fydd y Llogwr:-

 • Is-osod neu ddefnyddio’r Neuadd at unrhyw ddiben ac eithrio’r hyn a ddisgrifir yn eu cytundeb archebu.
 • Defnyddiwch y safle neu ganiatáu i’r Neuadd gael ei defnyddio at unrhyw ddiben anghyfreithlon neu mewn unrhyw ffordd anghyfreithlon.
 • Gwnewch unrhyw beth, neu dewch ag unrhyw beth i’r Neuadd a allai beryglu’r Neuadd neu wneud unrhyw bolisïau yswiriant yn annilys o ran hynny.
 • Gwnewch unrhyw beth, neu ddod ag unrhyw beth i’r Neuadd a allai ddwyn anfri ar ei hymddiriedolwyr neu ei chyflogeion.
 • Caniatáu defnyddio cyffuriau ar unrhyw ran o’r Eiddo
 • Gadewch i bobl adael y man ysmygu neu adael yr adeilad yn y Neuadd, neu yng nghyffiniau’r mynedfeydd.

Parcio Ceir

Mae parcio cyfyngedig ar gyfer cerbydau sydd ar gael i’r cyhoedd yn cael eu parcio ar risg y perchennog. Mae’r lle o flaen y Neuadd wedi’i neilltuo ar gyfer defnydd brys o gerbydau, mynediad ar gyfer sgwteri symudedd a gellir ei ddefnyddio dros dro ar gyfer ddadlwytho.

Cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n ymwneud â diogelu plant ac oedolion agored i niwed

Rhaid i’r Llogwr sicrhau bod unrhyw weithgareddau yn yr Eiddo ar gyfer plant neu oedolion agored i niwed yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gyfredol yn hynny o beth a bod pobl addas a phriodol yn cael mynediad at blant neu oedolion agored i niwed yn unig.

Cyfrifoldeb y llogwr yw cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a’r arferion gorau cyfredol.

Indemniad

Bydd y llogwr yn indemnio ac yn cadw’r holl Ymddiriedolwyr y Neuadd a’u gweithwyr, gwirfoddolwyr, asiantau a gwahoddedigion yn erbyn:

 • Cost atgyweirio unrhyw ddifrod a wnaed i unrhyw ran o’r Neuadd gan gynnwys y cwrt neu gynnwys y Neuadd.
 • Yn erbyn pob gweithred, hawliadau a chostau trafodion sy’n deillio o dorri amodau’r neuadd.
 • Mae’r holl hawliadau o ran difrod, gan gynnwys difrod am golli eiddo neu niwed i bobl, yn deillio o ddefnydd y Neuadd (gan gynnwys storio offer) gan y Llogwr.

Yn unol â chyfarwyddyd y Neuadd, bydd y Llogwr yn talu’n dda neu’n dda am yr holl ddifrod (gan gynnwys difrod damweiniol) i’r Neuadd neu i’r gosodiadau, y ffitiadau neu’r cynnwys ac am golli’r cynnwys.

Yswiriant

Mae’r Llogwr yn gyfrifol am sicrhau bod gan unrhyw gwmni neu weithredwr sy’n cael eu cyflogi i ddod ag eitemau fel offer arlwyo, offer trydanol, cestyll bownsio, crafiadau ac ati i mewn i’r Neuadd yswiriant perthnasol a phriodol, a fydd yn cynnwys yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Mae’n rhaid i hirddarparwyr masnachol ddarparu yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus (£5,000,000 o indemniad lleiaf).

Mae’r holl weithgareddau / bwyd / paratoi bwyd / cyflenwad alcohol / diogelwch / ac ati yn peri risg i hirfwywyr.

Damweiniau a Digwyddiadau Peryglus

Mae’n rhaid i’r llogwr adrodd am bob damwain sy’n peri anaf i gynrychiolydd awdurdodedig o’r Neuadd cyn gynted ag y bo modd, a llenwi’r adran berthnasol yn Llyfr Damweiniau’r Neuadd. Bydd y llogwr yn sicrhau y gofynnir am y cymorth meddygol priodol, neu am alw am ambiwlans.

Rhaid rhoi gwybod am unrhyw fethiant ar gyfarpar, naill ai’n perthyn i’r Neuadd, neu’n cael ei ddwyn gan y Llogwr, cyn gynted â phosibl.

Rhaid i’r Llogwr gynnal ei asesiad risg ei hun ar gyfer ei weithgareddau, dylai hyn gynnwys addasrwydd a diogelwch y Neuadd a’i hadnoddau. Rhaid rhoi gwybod am unrhyw bryderon cyn gynted â phosibl.

Offer wedi’i storio

Nid yw’r Neuadd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gyfarpar sydd wedi’i storio nac unrhyw eiddo arall y daethpwyd ag ef i mewn iddo neu y’i gadael yn y Neuadd, ac mae’r holl atebolrwydd am golled neu ddifrod drwy hyn wedi’i eithrio. Rhaid i’r holl offer ac eiddo arall, ac eithrio’r rhai sy’n cael eu storio ar y safle drwy gytundeb, gael eu symud ar ddiwedd pob cyfnod llogi neu storio. Gall y Neuadd gael gwared ar unrhyw eitemau o’r o’r fath 7 diwrnod ar ôl hynny yn ôl ei ddisgresiwn.

Ni chaniateir unrhyw newidiadau

Ni ellir defnyddio Blu-tack, pinnau arlunio, tâp gludiog neu debyg ar waliau, parwydydd, hysbysfyrddau neu gemau.

Ni chaniateir gwneud unrhyw addasiadau neu ychwanegiadau eraill i’r Neuadd, ac ni cheir gosod unrhyw gemau, na phlatardau, nac unrhyw erthyglau eraill sydd ynghlwm wrth unrhyw ran o’r Eiddo heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Neuadd. Mae’n rhaid i’r Llogwr wneud yn iawn am unrhyw ddifrod a achosir i’r Neuadd o ganlyniad i’w symud.

Adran 2
Telerau ac Amodau Ychwanegol wrth Benodi

Yn ychwanegol at y Telerau ac Amodau Llogi Cyffredinol yn Adran 1, gall yr amodau ychwanegol canlynol fod yn berthnasol os defnyddir y cyfleusterau hyn.

Noder, ni chaniateir i chi ddefnyddio’r cyfleusterau a nodir ar eich cadarnhad o archeb yn unig. Bydd defnyddio’r cyfleusterau, a ganiateir neu fel arall, yn dangos eich bod yn derbyn yr amodau ychwanegol hyn.

Ardal Balconi

Rhaid sicrhau bod y grisiau’n glir o unrhyw rwystr, gan gynnwys y llawr islaw’r grisiau.

Rhaid i blant gael eu goruchwylio yn yr ardal falconi bob amser. Ni chaniateir unrhyw blant ar eu pennau eu hunain yn yr ardal falconi.

Ni chaniateir i chi bwyso ar y balconi, dringo arno neu drosto ar unrhyw adeg.

Ardal y Llwyfan

Rhaid cadw llenni’r llwyfan ar gau bob amser ac eithrio pan fydd y llwyfan i’w ddefnyddio ar gyfer digwyddiad.

Rhaid trefnu’r defnydd o ardal y llwyfan ymlaen llaw wrth drefnu digwyddiad.

Ni chaiff plant ar eu pennau eu defnyddio, rhaid i oedolyn fod yn goruchwylio plentyn/plant bob amser.

Rhaid i unrhyw sain / goleuadau / offer trydanol arall a ddefnyddir fod wedi cael archwiliad diogelwch diweddar gan berson cymwys.

Rhaid cytuno ar unrhyw offer sydd wedi’i osod ar y llwyfan gyda rheolwyr y Neuadd cyn digwyddiad.

Ni ddylid defnyddio peiriannau mwg ar y llwyfan nac mewn unrhyw ran o’r Neuadd oherwydd cyfyngiadau diogelwch tân a larymau mwg.

Man a Chastio

Rhaid rhoi gwybod i NQMH os caiff y llogwr ei achosi neu ei ddarganfod yn ystod y cyfnod llogi.

Rhaid i’r llogwr ddod ag eitemau eu hunain i’w defnyddio a pheidio â defnyddio unrhyw nwyddau traul a geir ar ôl cyrraedd.

Ar ddiwedd y digwyddiad, rhaid i’r holl offer a ddefnyddir gael eu glanhau’n drylwyr a’u dychwelyd i’r man y cafwyd hyd iddynt.

Rhaid gwagio’r holl oergelloedd, tegellau, gwresogyddion dŵr, poptai ac ati a’u diffodd yn yr allfa bŵer ar ddiwedd y digwyddiad.

Dylid gadael drysau’r oergell ychydig yn gilagored.

Peidiwch â gadael cogyddion a hobiau heb eu goruchwylio pan gaiff eu defnyddio.

Derbyn

Bydd y Telerau ac Amodau hyn ar gael i’r Llogwr adeg archebu. Trwy barhau â’r archeb, ystyrir bod y Llogwr wedi derbyn y telerau a’r amodau hyn.

Llofnod y llogwr, neu ei gynrychiolydd awdurdodedig

Dyddiad: ____ / ____ / ______